Framtidens samhällsbyggare 3

Framtidens samhällsbyggare omgång tre (FS3) består av 18 traineer från 15 olika arbetsplatser där både kommunala och privata aktörer finns representerade. Vi är framtidens samhällsbyggare, inte bara för att vi är i startgroparna av våra karriärer med framtiden framför oss, utan även för att vi kommer angripa våra arbetsroller med nya medel och nya tankesätt. Samhällsbyggandet är i ständig utveckling och i takt med att krav och tidspress ökar så måste våra prestationer leva upp till det. Att anta nya utmaningar och jobba över ”gränserna” är några av grundstenarna för både det framtida (och nutida) samhällsbyggandet och för traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.

Under 14 månader har vi förutom att arbeta på våra egna arbetsplatser där vår anställning är, också haft utbildningsdagar tillsammans. Utbildningsdagarna har haft fokus på individ- och grupputveckling. Vi har också under dessa 14 månader haft tre stycken breddningsperioder på två månader vardera på någon annan traineekollegas arbetsplats, samtidigt som vi arbetat på vårt gemensamma case.

Ett minst sagt fullspäckat år med många roliga och spännande utmaningar!

Vi här Framtidens samhällsbyggare 3

 1. Maria Andersson VVS-ingenjör på Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
 2. Anna Wetterberg Biträdande projektledare på Framtiden byggutveckling
 3. Sara Hedenskog Biträdande projektledare på Trafikkontoret Göteborgs Stad
 4. Martin Bengtsson Anläggningsingenjör på PEAB Anläggning
 5. Shanaz Hasan Byggingenjör på Park &Naturförvaltningen Göteborgs Stad
 6. Olivia Hägglöf Trafikingenjör på Kungsbacka kommun
 7. Alexandra Blennow Planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
 8. Cecilia Lundqvist Projektingenjör på Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad
 9. Jessica Albaeus Biträdande fastighetschef på Vasakrona
 10. Mikael Johansson Anläggningsingenjör på PEAB Anläggning
 11. Pia Ållenberg Biträdande projektledare på Inhouse Tech
 12. David Palmqvist Biträdande projektledare på Trafikkontoret Göteborgs Stad
 13. Hoda Rajabi Gajin Bygglovsarkitekt på Lerums kommun
 14. Abdurrahman (Abdul) Toryalay Civilingenjör på Älvstranden Utveckling
 15. Sandra Klang Exploateringsingenjör på Fastighetskontoret Göteborgs Stad
 16. Mohammed Daebes Anläggningsingenjör på PEAB Anläggning
 17. Sofia Gunnarsson Solton VA-ingenjör på Partille kommun
 18. Tim Jonsson Biträdande projektledare Riksbyggen

 

CASEBESTÄLLNINGEN

Framtidens Samhällsbyggare 3 har av Förvaltnings AB Framtiden och Bostadsbolaget i samarbete med CMB mottagit årets case-beställning som består av två delar och varje år går som en röd tråd genom programmet.

Geografiskt innefattar case-området Friskväderstorget i Norra Biskopsgården och uppdraget är att med nya ögon ge infallsvinklar och en bredare analys av området för att sammanfatta detta i ett utvecklingsförslag av platsen. Friskväderstorget dras idag med problem av både social och ekonomisk karaktär och har i dagspress de senaste åren framställts med att det alltjämt blåser dystra vindar i området. Beställningen av caset är därav en önskan av att utveckla området till en mötesplats med bättre funktion och trevligare miljö, i ett steg till att ge en tryggare vardag för alla som vistas i området.

”Hur kan samhällsbyggnad lyfta Norra Biskopsgården och Friskväderstorget?”

Case-beställningen handlar också om att utmana samhällsbyggnadsprocessen. CMB:s del av beställningen ger fokus på processer i termer av tid och vems ansvar att belysa ekonomi, genomförbarhet, realism och hållbarhet för att ta idéer till nästa steg. Generera nya tankesätt och arbetsformer inom samhällsbyggandet och utmana deltagande företag, och organisationer. Komma med kontroversiella idéer som stimulerar till nytänkande och utmana gällande praxis inom företagssektorn och offentlig verksamhet.

VÅRT CASE

Vårt förslag för utveckling av Friskväderstorget grundar sig i den vision som vi tog fram tidigt in i case-arbetet och resulterade i följande:

Trygg, levande och attraktiv mötesplats som stärker Norra Biskopsgården”

Visionsbild för Friskväderstorget

Visionen har genomsyrat hela arbetsprocessen med hjälp av de mål och strategier som också togs fram i uppstarten av arbetsprocessen. Framtaget utvecklingsförslag har blivit en produkt utifrån dessa men fokus på att få Friskvädertorget att återigen bli full av liv!

VÅRT FÖRSLAG FÖR FRISKVÄDERSTORGET

Nedan ges en liten inblick i vad som arbetats fram under året. Mer bilder och utförligare förklaringar till vårt resultat presenteras under det slutseminarium som avrundar traineeprogrammet den 27 oktober 2017.

Följande bild ger en inblick kring våra tankar om olika åtgärdsförslag i området.

Nedan följer en kort beskrivning av åtgärd 1 som fokuserar på utvecklingen av själva torget.

Idag upplevs torget som öde på grund av stora öppna ytor som kantas av höga, monotona hus. Genom att dela upp skivhuset, Biskopsgården 51:16 på torgets östra del så bryts den stora skalan ned till en mer mänsklig skala, vilket möjliggör för ett nytt rörelsemönster på ytan och luckrar upp torgets karaktär av stort, kalt och opersonligt.

Vill ni läsa mer och titta på fler illustrationer om vårt visionsförslag för Friskväderstorget kan ni ta del av detta i vår rapport som innehåller både resultatet av caset men också en del tankar och insikter om både traineeprogrammet och branschen i stort.

 

LÄNK till caserapport

 

Passa även på att ta del av vår reserapport från vår studieresa i Berlin tidigare i år där vi gjorde intressanta studiebesök med koppling till vår case-uppgift.

 

LÄNK till reserapport

 

 

 

Trevlig läsning önskar FS3.