Programstart för gränsöverskridande förändringsagenter

I september startar den femte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. 14 traineer står redo att anta nya utmaningar – den här gången med extra fokus på multifunktionella fastigheter.

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att främja samverkan och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Bakom initiativet står Centrum för Management i byggsektorn (CMB) samt Göteborgsregionen (GR). Intresset för programmet har varit stort redan från start och årets antagningsprocess utgjorde inget undantag.

– Vi haft 700 sökande till 14 platser, säger Lena Sjöstrand, GR:s projektledare för Framtidens Samhällsbyggare. Det är glädjande med tanke på att det är högtryck i byggsektorn och att företagen drar och sliter i studenterna redan innan de har hunnit slutföra sina utbildningar.

Årets utmaning – multifunktionella fastigheter

En röd tråd genom programmet är det stadsutvecklingscase som traineerna arbetar med. Deras uppdrag introduceras i oktober och ett år senare presenterar de sina resultat i samband med att programmet avslutas. Syftet med caset är att belysa en angelägen stadsutvecklingsutmaning, men även att utveckla traineernas förmåga att samarbeta och driva projekt. Årets case kommer från Vasakronan och handlar om framtidens multifunktionella stadsdelar.

– En växande och allt mer förtätad stad kräver större effektivitet, säger Bengt Christensson, vd på CMB. Hur kan vi dela ytor och funktioner i staden? Vilka krav ställer vi på våra livsmiljöer och vad kan digitaliseringen bidra med? Multifunktionella fastigheter är en angelägen fråga för hela byggsektorn.

Utveckling kräver enligt Bengt Christensson att befintliga modeller för prissättning utmanas. Det kan till exempel handla om att hyra ett visst antal kvadrat under en viss tid av dygnet, istället för som att idag hyra en byggnad. Skolor kanske inte behöver ha egna tomer utan istället ges plats i befintliga fastigheter där utnyttjandegraden kan höjas.

– Vi ska bygga en tät och hållbar stad med hjälp av ny teknik och med trafiklösning som fungerar, säger Bengt Christensson. Får våra unga talanger i traineeprogrammet är det en perfekt utmaning att fundera på hur det ska gå till.

Nätverk för samverkan och nytänkande

När CMB och GR tillsammans började skissa på traineeprogrammet sattes målsättningen att få ut 200 samhällsbyggare som kan fungera som ”förändringsagenter” – som med ett nytt synsätt kan arbeta gränsöverskridande och utveckla samhällsbyggnadssektorn.

– Nu är vi uppe i över 90 traineer som har genomgått programmet, säger Lena Sjöstrand. Med allt fler av våra framtidens samhällsbyggare på förvaltningar och byggföretag så kommer det att börja bubbla i byggsektorn. Tillsammans kan de ifrågasätta befintliga arbetssätt och på sikt bygga upp nya modeller för samverkan.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Lokalförvaltningen, Kretslopp och Vatten, Fastighetskontoret), Mölndals Kommun, Peab, Riksbyggen, Västfastigheter, White Arkitekter, Wästbygg samt Älvstranden Utveckling. Bland traineerna som precis har startat sin resa är förväntningarna stora.

– Anledningen till att jag sökte var möjligheten att få bättre förståelse för branschen i sin helhet, säger Naji Shabarek, Arkitekt på White arkitekter. Jag ser extra mycket fram emot breddningsperioderna på olika företag.

– Jag ser fram emot att få utvecklas som person och i min roll som projektledare, säger Sofia Söderlund, biträdande projektledare på Mölndals stad. Jag hoppas även på att kunna bygga nya, värdefulla relationer inom branschen.

FS5

Problemlösning genom nätverkande

Problemlösning genom nätverkande

Göteborg som gemensamt byggprojekt, minibreddningar för seniora medarbetare, återkopplingsplattform i projekt - det är några av de idéer som kom fram den 24 maj när traineer från Framtidens Samhällsbyggares alla fem programomgångar träffades för en årlig nätverksträff.

Syftet med dagen var att träffas över programgränserna, nätverka och inte minst lösa gemensamma utmaningar för branschen.

 ”Nu är vi halvvägs! Den ursprungliga planen var att köra minst 10 program för att få en tillräckligt stor kritisk massa av personer som tänker annorlunda och får saker att hända i branschen”, sa Bengt Christensson, VD på CMB och grundare av traineeprogrammet.

Eva-Lena Albin från Business Region Gothenburg inledde med en framåtblick kring vad som kommer att hända i regionen närmaste 10-15 åren. Fram till år 2035 beräknas vi bli 200 000 fler i regionen och det behöver byggas 105 000 fler bostäder. I och med detta förväntas det skapas 120 000 nya arbetstillfällen.

“Det ska byggas mycket och det finns många utmaningar. Håll i era nätverk och kontakter, de är viktiga”.

 

Deltagarna delades in i grupper, med representanter från olika organisationer och programomgångar och fick tillsammans workshoppa fram lösningar på två utmaningar i branschen:

  1. Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa förutsättningar för gränsöverskridande och helhetstänk i branschen? 
     
  2.  Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa förutsättningar för förståelse och kommunikation mellan strategisk planering och utförare?

 

Workshopresultat

Ett förslag för att öka gränsöverskridande och helhetstänk var att skapa ett forum där Göteborgsregionen ses som ett gemensamt byggprojekt. En fysisk och digital plattform där olika aktörers roller och beroende lyfts fram för att öka förståelsen och samarbetet.

“Traineeprogrammet fungerar som ett sådant forum” sa Jonathan Granberg, fd. trainee och planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

En annan idé var ett ömsesidigt utbyte mellan organisationer, likande de breddningar som traineeprogrammet har. Det kan handla om minibreddningar, utbyten som initieras genom ex. temaluncher och mentorskap mellan organisationer.

“Att ha breddningar såsom vi har i traineeprogrammet hade varit minst lika värdefullt för mer seniora medarbetare om varit länge i branschen” sa Lina Eriksson, fd. trainee och projektledare på Lokalförvaltningen.

 

För att öka kommunikationen mellan strategisk nivå och utförarnivå var en idé att dokumentera alla beslut som fattas i ett planeringprojekt, samt alla beslut som ännu inte fattats.

“Vid varje överlämning ska det finnas en mall med ’ännu inte tagna beslut’. Informationen skall finnas tillgänglig genom hela projektet, med en tydlig spårbarhet”, sa Jakob Danckwardt Lillieström fd. trainee och arkitekt på Kjellgren Kaminsky.

En annan grupp hade ett förslag om att skapa en metod/plattform för att återkoppla i alla led vid viktiga milstolpar i projekt så att strategisk, planerings-, bygg- och förvaltningsnivå kontinuerligt får återkoppling om vad som har fungerat och inte fungerat.

 

Nätverkande inspirerar

Mohammed Daebes, Anläggningsingenjör på Peab och trainee 2016-2017 tycker att det är värdefullt att ses för en årlig nätverksdag över alla program:

“Det blir ett tillfälle att träffas och utveckla idéer med personer från andra organisationer. Jag får lyfta blicken, gå ut ur min egen roll en stund och se helheten. Jag påminns om varför jag gått programmet och om att programmet fortsätter.”

Louise Johansson, projektledare på Park-och naturförvaltningen och trainee 2015-2016 instämmer:

“Det är inspirerande att träffa andra som vill förändra och tror på en framtid som ser bättre ut. Vi får chans att diskutera frågor som inte riktigt ryms i andra forum.”

 

Nästa års nätverksdag äger rum den 29 maj 2020. Save the date!

FS1