Riksväg blir torg när höghastighetstågen tar fart

För 14 månader sedan fick traineerna i Framtidens Samhällsbyggare omgång 4 två uppdrag, ett från Trafikverket och ett från CMB: "Identifiera hur positiv stadsutveckling kan uppnås om en ny station för höghastighetsbanan placeras i ett centrumnära respektive externt läge i Borås” och  “Utmana samhällsbyggnadsbranschen och visa på nya, okventionella metoder - och hur vi kan samverka bättre!”

Den 26 oktober delade de med sig av resultatet av arbetet som genomförts under året - nya spännande tankar om hur ett samhälle som Borås kan utvecklas om vi vågar satsa på social interaktion och premiera fotgängare och cyklister framför biltrafik. Då kommer vi om 50 år ha en teknikutveckling som alltmer kompletterar behovet av fysiska förflyttningar och gränssnittet mellan människa och maskin suddas ut allt mer.

Med en centrumnära station har höghastighetsbanan blivit en väletablerad del i människors resande. Snabba drönarleveranser ersätter tidigare vägtransporter. Riksväg 40 har övergått till ett upphöjt och levande stadsstråk. Stadsnära tågtrafik blir batteridriven, säkrare, tystare och mer integrerad i staden. Den nya stationsbyggnaden blir en modern hub för nationellt , regionalt och lokalt resande.

I alternativet med ett externt stationsläge har staden planerats med bilfria zoner och en autonom busslinje som kopplar ihop hela Borås har lanserats. Sociodukter överbryggar järnvägsbarriären och grönblåa stråk genom staden gör cykelpendlingen till ett självklart val.

Här kan du läsa hela rapporten

 

FS4

Problemlösning genom nätverkande

Problemlösning genom nätverkande

Göteborg som gemensamt byggprojekt, minibreddningar för seniora medarbetare, återkopplingsplattform i projekt - det är några av de idéer som kom fram den 24 maj när traineer från Framtidens Samhällsbyggares alla fem programomgångar träffades för en årlig nätverksträff.

Syftet med dagen var att träffas över programgränserna, nätverka och inte minst lösa gemensamma utmaningar för branschen.

 ”Nu är vi halvvägs! Den ursprungliga planen var att köra minst 10 program för att få en tillräckligt stor kritisk massa av personer som tänker annorlunda och får saker att hända i branschen”, sa Bengt Christensson, VD på CMB och grundare av traineeprogrammet.

Eva-Lena Albin från Business Region Gothenburg inledde med en framåtblick kring vad som kommer att hända i regionen närmaste 10-15 åren. Fram till år 2035 beräknas vi bli 200 000 fler i regionen och det behöver byggas 105 000 fler bostäder. I och med detta förväntas det skapas 120 000 nya arbetstillfällen.

“Det ska byggas mycket och det finns många utmaningar. Håll i era nätverk och kontakter, de är viktiga”.

 

Deltagarna delades in i grupper, med representanter från olika organisationer och programomgångar och fick tillsammans workshoppa fram lösningar på två utmaningar i branschen:

  1. Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa förutsättningar för gränsöverskridande och helhetstänk i branschen? 
     
  2.  Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa förutsättningar för förståelse och kommunikation mellan strategisk planering och utförare?

 

Workshopresultat

Ett förslag för att öka gränsöverskridande och helhetstänk var att skapa ett forum där Göteborgsregionen ses som ett gemensamt byggprojekt. En fysisk och digital plattform där olika aktörers roller och beroende lyfts fram för att öka förståelsen och samarbetet.

“Traineeprogrammet fungerar som ett sådant forum” sa Jonathan Granberg, fd. trainee och planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

En annan idé var ett ömsesidigt utbyte mellan organisationer, likande de breddningar som traineeprogrammet har. Det kan handla om minibreddningar, utbyten som initieras genom ex. temaluncher och mentorskap mellan organisationer.

“Att ha breddningar såsom vi har i traineeprogrammet hade varit minst lika värdefullt för mer seniora medarbetare om varit länge i branschen” sa Lina Eriksson, fd. trainee och projektledare på Lokalförvaltningen.

 

För att öka kommunikationen mellan strategisk nivå och utförarnivå var en idé att dokumentera alla beslut som fattas i ett planeringprojekt, samt alla beslut som ännu inte fattats.

“Vid varje överlämning ska det finnas en mall med ’ännu inte tagna beslut’. Informationen skall finnas tillgänglig genom hela projektet, med en tydlig spårbarhet”, sa Jakob Danckwardt Lillieström fd. trainee och arkitekt på Kjellgren Kaminsky.

En annan grupp hade ett förslag om att skapa en metod/plattform för att återkoppla i alla led vid viktiga milstolpar i projekt så att strategisk, planerings-, bygg- och förvaltningsnivå kontinuerligt får återkoppling om vad som har fungerat och inte fungerat.

 

Nätverkande inspirerar

Mohammed Daebes, Anläggningsingenjör på Peab och trainee 2016-2017 tycker att det är värdefullt att ses för en årlig nätverksdag över alla program:

“Det blir ett tillfälle att träffas och utveckla idéer med personer från andra organisationer. Jag får lyfta blicken, gå ut ur min egen roll en stund och se helheten. Jag påminns om varför jag gått programmet och om att programmet fortsätter.”

Louise Johansson, projektledare på Park-och naturförvaltningen och trainee 2015-2016 instämmer:

“Det är inspirerande att träffa andra som vill förändra och tror på en framtid som ser bättre ut. Vi får chans att diskutera frågor som inte riktigt ryms i andra forum.”

 

Nästa års nätverksdag äger rum den 29 maj 2020. Save the date!

FS1